Ε.Σ.Π.Α / 2014-2020

europe-flag

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020

H  ανάπτυξη, η  εξωστρέφεια και η  καινοτομία είναι οι βασικοί άξονες για την επανεκκίνηση της χώρας μας. Το νέο πρόγραμμα  επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους παρακάτω  τομείς :

  • Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Υλικά.
  • Περιβαλλοντική Βιομηχανία.
  • Τουρισμός γενικά και σε ειδικότερες μορφές.
  •  Αγροδιατροφικός τομέας.
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η Vasalino Energy παρέχει την υπηρεσία σύνταξης & κατάθεσης φακέλου χρηματοδότησης Α.Π.Ε  από το νέο προγραμμα  ενίσχυσης   ΕΣΠΑ 2014-2020 .

Οι συνεργάτες μας εκπονούν και καταθέτουν τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και επιτηρούν όλη την διαδικασία εξασφαλίζοντας μέγιστο ποσοστό επιτυχίας. 

 

http://www.espa.gr/elibrary/N4314_2014_FEKA265.pdf

http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx

Ενημερωθείτε άμεσα  210.60.14.491 / 211.411.2300 

 

Eu Financing Syntax file

Growth,openness and innovation are the key pillars for the restart of our country 

The new program focuses particularly on the following areas :

Production and Energy Saving Materials.
Environmental Industry .
Tourism in general and in specific forms .
Agri-food sector.
Information Technologies and Communications.
The Vasalino Energy provides service pension & filings ANA funding from the new aid program NSRF 2014-2020 .

Our partners prepare and submit the file with all the necessary documents and supervise the entire process ensuring maximum success .

Get notified 210.60.14.491 / 211.411.2300

 

info@vasalino-energy.gr