Η Εταιρία μας

 Logo

 

Η Vasalino energy έχοντας υιοθετήσει αμιγώς οικολογική στρατηγική ,παρέχει υπηρεσίες πώλησης και  κατασκευήs   φωτοβολταϊκών  σταθμών, αιολική ενέργεια, μικρά Αιολικά 50kw,  βιοκαλλιέργειες, καινοτόμα ενεργειακά προϊόντα-υπηρεσίες που απευθύνονται και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων και ιδιωτών πελατών μας.

Με την αξιοπιστία που μας περιβάλει δημιουργούμε νέες συνεργασίες και κατασκευές ενεργειακών προτύπων συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη της ενεργειακής επάρκειας της Ελλάδος.

Η Vasalino energy και το επιστημονικό προσωπικό της προσφέρει πλήρες πακέτο υπηρεσιών, διαθέτοντας ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλα τα στάδια των έργων που αναλαμβάνει, και περιλαμβάνουν:

την εκπόνηση του φακέλου για την έγκριση των σχετικών αδειών λειτουργίας των έργων, τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την προμήθεια του εξοπλισμού και την κατασκευή τους, καθώς και την εκπόνηση φακέλου ΕΣΠΑ 2014/2020.

Οι έμπειροι μηχανικοί και τεχνικοί της Vasalino energy αναλαμβάνουν το συντονισμό, την επίβλεψη και την κατασκευή των έργων όπως επίσης και την Λειτουργία και Συντήρηση (O&M) εξασφαλίζοντας την μακρόχρονη εγγύηση της επένδυσής σας.

Είμαστε κοντά σας να εξυπηρετήσουμε της ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε  ευκαιρίες επένδυσης με υψηλές αποδόσεις χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο.

Project Management & Turn Key Services

Vasalino energy by adopting a purely ecological strategy , providing sales services and Building Photovoltaic Stations from 10 kW to 2 MW, Wind Energy, Small Wind 50kw, organic farming , innovative energy products – services for and meet the needs of all businesses and retail customers .

With the credibility that surrounds us create new partnerships and building energy standards by actively participating in the development of energy efficiency in Greece.

The Vasalino energy and scientific staff offers a full package of services , providing integrated solutions that cover all phases of the projects undertaken , including: preparing the dossier for approval of the operating permits of projects , planning , design, supply of equipment and construction.

So we deliver the project with the key in hand and in a short time , so your investment returns directly . Experienced engineers and technicians Vasalino energy charge of the coordination , supervision and construction projects as well as the Operation and Maintenance (O & M) ensuring the long-term guarantee on your investment.

Vasalino Enegry p.c.